امیر مهرانی

کیفیت پاسخ‌هایی که به‌دست می‌آوریم وابسته است به کیفیت پرسش‌هایی که می‌‌پرسیم.

در سخنرانی‌ها و کارگاه‌هایم همواره تلاش می‌کنم مخاطب به‌فکر فرو برود و با پرسش‌های عمیقی روبرو شود. عقیده‌دارم بیشتر از این‌که باید به افراد راه‌کار آماده ارائه کرد باید به آنها کمک کرد تا یاد بگیرند پرسش‌های خوب طرح کنند. به همین دلیل همواره کارگاه‌ها و سخنرانی‌هایم با طرح پرسش‌ها و هدایت افراد برای کشف پاسخ‌هایشان همراه است و از این طریق در تمام مدت ارائه مخاطب درگیر بحث می‌ماند.

همچنین اعتقاد روش‌های خلاقانه‌ی آموزش به یادگیری بسیار کمک می‌کند. بنابراین استفاده از مفاهیم هنری، به‌کارگیری بازی‌ها و فعالیت‌های انفرادی و گروهی بخش مهمی از سخنرانی‌ها و کارگاه‌های من است.

 موضوع‌های سخنرانی و کارگاه

شناخت توانایی‌ها و طراحی کار و زندگی مبتنی بر توانایی‌ها

شکل‌دهی روابط مثبت در کار و زندگی

درک آینده‌ی کار و نیازمندی‌های آن

تحول فرهنگی در جامعه و سازمان

شایستگی‌های کارآفرینی

رهبری و هدایت افراد

شکل‌دهی تغییرات مثبت در جامعه و سازمان

برای کسب اطلاعات بیشتر و زمان‌بندی تماس بگیرید