تم‌های توانایی چیست؟

 در

۳۴ تم توانایی نتیجه تحقیق موسسه گالوپ در طول ۳۰ سال و بر روی بیش از ۳ میلیون نفر است. این تم‌ها ویژگی‌های شخصیتی هر فرد را نشان می‌دهند و مشخص می‌کنند توانایی‌های ذاتی افراد چیست.

اطلاعات بیشتر درباره ۳۴ تم توانایی

تصویر و متن تم‌های توانایی

نوشته های اخیر