آیا کارگاه‌های حضوری هزینه دارند؟

 در

بله. هزینه‌ی شرکت در کارگاه‌های حضوری جدای از دوره‌ی آنلاین می‌باشد.

نوشته های اخیر