آیا کارگاه‌های حضوری در شهرهای دیگر برگزار می‌شود؟

 در

در صورتی‌که تعداد شرکت‌کنندگان از یک شهر به حدنصاب مورد نظر ما برسد و امکان برگزاری کارگاه در آن شهر فراهم باشد با کمال میل این کار را انجام خواهیم داد.

نوشته های اخیر