آیا همه می‌توانند در کارگاه‌های حضوری کوچینگ شکوفایی شرکت کنند؟

 در

خیر! شرکت در کارگاه‌های خضوری فقط برای افرادی است که بسته‌‌ی آنلاین کوچینگ شکوفایی را تهیه کرده باشند.

نوشته های اخیر