جهت تعیین زمان مناسب برای برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها در زمینه شناخت توانایی‌ها، سازمان توانمند، رهبری و کارگاه‌های متناسب با نیاز سازمان خود تماس بگیرید.

تماس