کوله‌پشتی اسد صفری برای 93

اسد صفری asadsafari

دو گپ و گفت با اسد صفری همواره در ذهنم است. اولین بار در حاشیه استارتاپ ویکند اول بود و دومی هم در بوفه ساختمان تولید صدا و سیما وقتی چای می‌نوشیدیم و منتظر بودیم که برنامه 1.618 شروع شود. اهالی وب اسد را با ارائه مفاهیم Agile در تولید نرم‌افزار می‌شناسند.

شاید اگر فقط یک تجربه با خودم در کوله پشتی  ام به سال بعد ببرم این هست که “احترام” به “مقام انسان” شرط اول موفقیت در برقرای ارتباط موفق است. شاید در چند سال اخیر در نقش های مدیریتی بودم، سعی کردم با تریک ها و روش های مدیریتی و رهبری آشنا بشوم و آنها را در کار روزانه به کار ببرم. ولی اول و آخر این را فهمیدم تا زمانی که “اول به خودت بعنوان انسان احترام نگذاری” نخواهی توانست به دیگران احترام بگذاری و اگر احترام نگذاری هیچ قانون یا روشی برای مدیریت و رهبری موثر نخواهد بود.
احترام به خودت یعنی اینکه “به حرفی که میزنی عمل کنی” و “بر اساس ارزش هایت عمل کنی و نه بر اساس جوگیری یا احساسات”. احترام به دیگران هم یعنی اینکه آنها را بعنوان انسان بپذیری و قبول کنی آنها هم همانند انسان های دیگر نیاز ها و دغدغه هایی دارند که باید به آنها جواب داده شود و آنها را بعنوان یک چرخ دنده نگاه نکنیم”
اسد ویدئوی Power of vulnerability از Brene Brown را پیشنهاد می‌کند.

یک نظر بدهید