رهبری سازمان به چه معناست؟

سال‌هاست که درباره تعریف رهبری و تفاوت آن با مدیریت به‌شکلی کلاسیک بحث می‌شود. واقعیت این است که ما امروز از بحث تعریف‌های کلاسیک و تفکیک وظایف مدیر و رهبر باید فراتر برویم. رویکردها و تجربیات جدید در حوزه‌ رهبری نشان می‌دهد که رهبری نقشی است که افراد در موقعیت‌هایی که باید به‌همراه دیگران معنا خلق کنند، اثرگذار باشد و تحولی را به‌سرانجام برساند، می‌توانند آن را بپذیرند. در رویکردهای نوین می‌توان گفت که رهبری ارتباط موثر انسانی است که از طرف رهبر با افراد برقرار می‌شود و از طریق این ارتباط بزرگترین تحولات به سرانجام می‌رسد.

Appreciative Leadership چیست؟

از دهه ۹۰ میلادی در دنیا رویکردی با عنوان Appreciative Inquiry برای شکل‌دهی تحولات فردی و سازمانی معرفی شده است. این رویکرد جزو رویکردهای تحول مثبت و مبتنی برتوانمندی‌هاست که در کنار رویکردهای دیگری چون Positive Deviance و Solution Focus و Strengths Based Development تعریف می‌شود.

در رویکرد AI این موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد که اگر قرار است سیستمی انسانی (فرد، سازمان یا جامعه) به سطحی بالاتر ارتقاء پیدا کند تغییر پرسش‌ها می‌تواند متحول کننده باشد. بنابراین بجای طرح پرسش چه چیزی در سیستم انسانی مشکل دارد که باید حل شود؟ می‌توان پرسید: چه ارزشمندی‌هایی در سیستم فعلی وجود دارد که می‌تواند ارتقاء پیدا کند و مطلوبی فرای تصور را شکل دهد؟ این تغییر رویکرد همواره باعث شکل‌گیری خلاقیت و انرژی بسیار بالایی در شکل‌دهی تحولات می‌شود.

رویکرد Appreciative Leadership که برگرفته از تفکر Appreciative Inquiry است رهبری را ظرفیت بکارگیری پتانسل خلاقیت و تبدیل آن به نیروی مثبت و شکل‌دهی اثرات مثبت تعریف می‌کند. این رویکرد به رهبران کمک می‌کند تا بر روی پنج‌ شایستگی ویژه متمرکز شوند و بتوانند تحولات را هدایت کنند.

ساختار دوره

این دوره در دو بخش رهبری بر خود و رهبری بر دیگران برگزار می‌شود.

رهبری بردیگران

در بخش دوم بر روی پنج‌شایستگی مهم برای رهبری دیگران متمرکز خواهد شد که شامل خرد پرسش، هنر درخشش، هوش همراهی، جرات انگیزش، و مسیر هماهنگی خواهد بود. هر کدام از این شایستگی‌ها یک رویکرد در ارتباط با نیروی انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این دوره مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تمرین‌ها را برای شناخت بهتر خود و تقویت شایستگی‌های مذکور خواهیم داشت.

رهبری برخود

در مرحله رهبری برخود شما با توانایی‌های خود به‌عنوان رهبر آشنا می‌شوید و متوجه می‌شوید که براساس ویژگی‌های فردی که دارید چه سبک رهبری خواهید بود. به‌عنوان مثال آیا شما رهبر استراتژیک، اجرایی، تاثیر‌گذار یا رابطه‌ای هستید؟

برای تشخیص این موضوع از مجموعه تحقیقات موسسه گالوپ و رویکرد رهبری مبتنی برتوانایی‌ها استفاده خواهد شد و علاوه بر یادگیری مفاهیم مربوطه، آزمون شناخت توانایی‌های رهبری برگزار می‌شود.