پنج شایستگی رهبران در Appreciative Leadership

حتما در جریان برگزاری دوره رهبری سازمان با رویکرد Appreciative Leadership هستید. اگر درباره این دوره مطلع نشده‌اید و علاقه‌مندید که اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کنید لطفا ابتدا این لینک را مطالعه کنید.

نتایج تحقیقاتی که بر روی رهبران سازمانی در نقاط مختلف دنیا انجام شده، نشان می‌دهد که این رهبران پنج شایستگی یا استراتژی را همواره به‌کار می‌گیرند و برهمین مبنا می‌توانند موفقیت‌های خود را شکل دهند و آنها را تکرار کنند. این پنج شایستگی شامل موارد زیر است:

خرد جستجو (پرسش): رهبران موفق با تقویت قدرت پرسش‌گری و همواره طرح پرسش‌های مثبت و سازنده می‌توانند بهترین تجربیات افراد را کشف کنند، توانمندی‌های آنها را شناسایی کنند و از میان پاسخ‌ها مسیر آینده را طراحی کنند.

هنر درخشش: رهبران موفق آنهایی نیستند که الزاما خود روی سکوهای قهرمانی نمی‌روند. آنها می‌توانند به افراد شهامت ارائه خود و دستاوردهای فردیشان را بدهند و اجازه بدهند مادامی که آنها می‌درخشند به درک بهتری از توانمندی‌های خود و دیگران دست پیدا کنند.

هوش همراهی: رهبران موفق همواره هوشمندی قابل توجهی در همراه کردن افراد در مسیر دارند. آنها به هم‌آفرینی و ارتقاء سطح مشارکت باور دارند و می‌دانند که چگونه باید افراد را در مسیر همراهی و حمایت کرد. رهبران با افزایش حس تعلق در افراد، سطح مسئولیت‌پذیری را ارتقاء می‌دهند.

جرات انگیزش: رهبران موفق می‌دانند انگیزش صرفا هیجانی برای انجام کار نیست بلکه آنها به‌خوبی درک کرده‌اند که می‌توانند به افراد جرات دستیابی به فرای خوب را بدهند. جرات انگیزش روح خلاقیت را در تیم بیدار می‌کند و به افراد کمک می‌کند که فرای سطح متوسط بروند.

مسیر هماهنگی: رهبران بزرگ تغییری هستند که می‌خواهند در دنیا ببینند. آنها تصمیم‌هایی می‌گیرند که برای کل خوب، با معنا و تاثیرگذار است. این رهبران با حفظ یکپارچگی شخصیت خود، در مسیر ثبات قدم دارند و رفتار و کردارشان هماهنگ و همسو است. مسیر هماهنگی احساس اطمینان را در مجموعه‌های انسانی قدرت می‌بخشد.

قرار است تا در بخش رهبری بر دیگران دوره رهبری سازمان روی تقویت این پنج‌شایستگی کار کنیم و روش‌هایی را بیاموزیم که کمک کند با استفاده از این استراتژی‌ها قدرتمندتر از قبل حرکت کنیم.

یک نظر بدهید