سلام ناگهانی

آدم‌ها گاهی وقتی کنار هم نشسته‌اند باید دوباره به هم سلام کنند.
سلام اول که در ورود گفته می‌شود عادت است و سلام دوم توجه.
سلام اول اجبار است و سلام دوم انتخاب.
سلام دوم از جنس سلامی است که اولین بار جرات کردی به طرفت بگویی. آن سلام معنی متفاوتی داشت چون پیام ویژه‌ی توجه داشت.
همین است که آدم‌ها گاهی بی‌هوا وقتی کنار هم نشسته‌اند باید به هم سلام کنند تا پیام این سلام «من به تو توجه می‌کنم» باشد.
گفتگوهای تازه بعد از توجه‌های ویژه شکل می‌گیرد.

لینک این پست در کانال مربی: سلام ناگهانی

یک نظر بدهید