ترس از شرایط خوب

قرار گرفتن در شرایط سخت همیشه ترسناک نیست بلکه ترس بزرگ، بودن در شرایط خوب است.
برای رسیدن به شرایط خوب در زندگی باید هزینه داد و ترس از هزینه دادن، بزرگ‌تر از ماندن در شرایط ناخوشی است.
همیشه می‌شود برای ماندن در شرایط ناخوشی هزاران دلیل آورد و خود را محق دانست.
اما وقتی قرار است به سمت خوشی در زندگی بروی هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.
بسیاری از انسان‌ها حاضر نیستند بهای رها کردن بهانه‌ها را بدهند. آنها غرولندهایی دارند که عمیقا دوستشان دارند.

لینک این پست در کانال مربی: ترس از شرایط خوب

نمایش 1 دیدگاه

یک نظر بدهید