معلم همیشه کسی نیست که در کلاس، درس می‌دهد. معلم‌ها می‌توانند مشاغلی غیر از تدریس مستقیم داشته باشند.
خبرنگارهایی در کشور و در دنیا بوده‌اند و هستند که روایت‌گر وقایعی ویژه یا وقایع زندگی روزمره انسان‌ها بودند و با این کار آگاهی و شناخت انسان‌ها را ارتقا داده‌اند.
به‌نظرم می‌‌توان از خبرنگارها داشتن دغدغه و نگاه به دنیای اطراف و کشف جزییات را آموخت و یاد گرفت که چطور می‌توان به عمق مسائل پی‌ برد.
خبرنگاران در کشور ما از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معمولا تحت فشار هستند اما به‌کار خود ادامه می‌دهند. حقوق‌های کم، عدم امنیت شغلی و … مسائلی است که با آنها دست به گریبانند.
با همه‌ی اینها باید دست آنهایی که هنوز متعهدانه کار می‌کنند و خبرنگاری را رسالت می‌دانند فشرد.
روز خبرنگار مبارک.

Leave a Comment