شناخت توانایی‌ها در سازمان

شناخت توانایی‌ها در سازمان مشابه دوره‌ی شناخت توانایی‌ها کمک می کند تا اعضای سازمان درک خوبی نسبت به خود و دیگر همکارانشان به‌دست آورند. این‌که هرکدام از افراد چه توانایی‌ها و چه ضعف‌هایی دارند و چطور این ویژگی‌های شخصیتی در تعاملات آنها با هم تاثیر می‌گذارد. برگزاری دوره شناخت توانایی‌ها در سازمان کمک می‌کند تا تیم‌های قوی‌تر شکل بگیرند، افراد فعالیت‌های متناسب با توانایی‌هایشان انجام دهند و رضایت بیشتری از شرایط کار خود داشته باشند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که افزایش رضایت پرسنل رابطه مستقیمی با افزایش رضایت مشتریان و سودآوری سازمان دارد.

اطلاعات بیشتر درباره شناخت توانایی‌ها و سازمان توانمند

شناخت توانایی‌ها

دوره شناخت توانایی‌ها به شما کمک می‌کند تا درک درستی از توانایی‌ها و ضعف‌های خود به‌دست آوردید و با آگاهی که نسبت به خود پیدا می‌کنید بتوانید مسیر زندگی را به‌درستی برای خود ترسیم کنید. شرکت در این دوره به افزایش عزت نفس و درک صحیح از خود کمک می‌کند و باعث می‌شود که بتوانید در زمینه کار انتخاب‌هایی متناسب با قابلیت‌های خود داشته باشید. این دوره در سه‌فصل کشف (کشف قابلیت‌های خود)، رویا (شناخت ایده‌آل زندگی) و طراحی مسیر (طراحی مسیر رسیدن به مطوب) برگزار می‌شود.

اطلاعات بیشتر و سرفصل‌ها

رهبری برمبنای توانایی‌ها

رهبری رویکردی فرای سسمتهای کاری است. ایجاد توان رهبری و پرورش رهبران در سسازمان باعث میشود تا تغییرات در سازمان با قدرت بیشتری پیشرود. رهبران در سسازمان میتوانند افرادی باشسند که با هر سسمت و تخصص قابلیت همراه کردن افراد و خلق معنیهای مشترک را با آنها داشته باشند. شرکتکنندگان در این دوره با سبک رهبری خود شامل رهبر استراتژیک، رابطهساز، اجرایی یا تاثیرگذار آشسنا میشوند و همچنین یاد میگیرند که چگونه از قابلیتهای خود برای ایجاد انگیزه و همراهی افراد اسسستفاده کنند، چگونه در شرایط مناسب همدلی ایجاد کنند و اجازه بدهند افراد با در جایگاه خود بدرخشند.

هنر درخشش
هوش همراهی
جرات انگیزش
مسیر هماهنگی
ایجاد تیمهای توانمند

آشنایی با تئوری رهبری برمبنای تواناییها
کشف تواناییهای فردی در رهبری
رهبری که باید باشیم
هم‌آفرینی
خرد پرسش

دوره جستجوی ارزش‌ها

جستجوی ارزش‌ها یک تئوری، فلسفه و رویکرد تغییر مثبت است که با پررنگ کردن نقش گفتگو، پرسشگری و ارزشمند دانستن آنچه که هست به کشف و شناسایی ریشه‌ی موفقیتها در مقابل ریشه شکس‌تها می‌پردازد. این رویکرد تبیین می‌کند که برای رسیدن به موفقیت باید موفقیت‌ها را مطالعه کرد و در این راه جستجوگری و شکل‌دهی تصویرهای جمعی از شرایط مطلوب راه‌گشا میباشد. آموزش جستجوی ارزشها در سازمان کمک می‌کند تا مدیران و کارکنان در سطوح مختلف بتوانند با یادگیری این فلسفه مسائل سازمان خود را نوآورانه حل کنند. از آنجایی که این رویکرد یک روش مشارکتی است، کمک میکند تا افراد با انرژی و انتخاب آزاد در حل مسائل سازمانی مشارکت کنند. جستجوی ارزشها برمبنای این فلسفه بنا شده است که افراد از آنچه که خود خلق کردهاند و در شکلدهی آن مشارکت داشته‌اند، حمایت می‌کنند.کاربردهای جستجوی ارزشها در سازمان شامل موارد زیر است:

تحول سازمانی شامل تغییر فرهنگ
رضایت مشتریان
طراحی سازمانی و پرورش رهبری
برنامه‌ریزی سازمانی شامل برنامه‌ریزی استراتژیک و ایجاد گروههای مشارکتی
 ظرفیت‌سازی درون سازمانی شامل افزایش تاثیر همکاری‌های استراتژیک بین شرکاء و بهبود شرایط ادغام دو کسب و کار با یکدیگر
توسعه اجتماعی شامل توسعه اقتصادی، تحول آموزشی، ایجاد شرایط صلح و …
همکاری تیمی شامل بکارگیری تفکر طراحی در همکاری تیمی، مدیریت جلسات و توسعه کسب و کار
تحولات درون تیمی شامل رفع تعارضات و بهبود فرآیندها
رشد فردی شامل پرورش رهبری، مربی گری، برنامه‌ریزی شغلی، بهبود کارایی،
تعالی معنوی و بهبود ارتباطات

برای آگاهی از شرایط برگزاری دوره‌های آموزشی تماس بگیرید.